page loader

Privacybeleid

 1. Algemene informatie

  Wij zijn bezorgd over het respecteren van uw privacy bij het gebruik van de www.fameop.eu website of FameAppCorp apps en uw rechten op bescherming en controle van persoonlijke gegevens. Daarom heeft dit handvest tot doel u op een volledige en transparante manier te informeren over de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen en het gebruik dat wij van deze gegevens maken.
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door :
  FameOp NV
  Fabrystraat 26, 1200 Brussel, België
  Ondernemingsnummer: 0.442.257.444

  Als u vragen hebt over dit beleid of over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op privacy@fameop.eu of per post op bovenstaand adres.

  De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site of tot FameAppCorp apps is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In het bijzonder zijn zij onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, aan de Europese verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR").

 2. De gegevens die wij verzamelen

  Er worden door de site of de apps zelf geen persoonsgegevens automatisch verzameld. De enige gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld door een taal te kiezen, door een contact- of aanvraagformulier op de site in te vullen, door met ons te communiceren via e-mail, enz... In dit verband zijn de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken afhankelijk van uw gebruik van de site of apps de volgende:
  - Algemene persoonsgegevens titel, naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en IP-adres.
  - Uw taalvoorkeuren.
  - Gegevens over uw activiteiten op onze website.
  - Gegevens over uw activiteiten, vorderingen en resultaten in onze FameAppCorp-apps.

  Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop de persoonsgegevens werden verstrekt of waarop bepaalde aanpassingen aan deze gegevens werden aangebracht.

  Andere gegevens die automatisch kunnen worden verzameld, worden alleen verzameld door statistische instrumenten, zoals Google Analytics, en hebben alleen betrekking op de datum, het tijdstip, uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser, en de bezochte webpagina's, maar blijven volledig anoniem.

  Wij kunnen ook informatie over u ontvangen via sociale media, bijvoorbeeld wanneer u met ons interageert op sociale media. Wij beschermen alle van derden verkregen gegevens overeenkomstig de in dit beleid beschreven praktijken. Wij passen ook alle bijkomende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

 3. Gebruik van de gegevens

  De door ons verzamelde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
  - om u in staat te stellen de verschillende functies van de site en de apps te gebruiken
  - om de veiligheid van de site en de apps te waarborgen, om mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden
  - om geaggregeerde statistieken te verstrekken om onze site en diensten te verbeteren, maar alleen met gebruikmaking van uw persoonlijke informatie in geaggregeerde vorm, zodat u niet rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd.

 4. Gebruik van cookies

  Wanneer u onze website bezoekt, stemt u ermee in dat er cookies op uw computer worden geïnstalleerd om bepaalde informatie op te slaan. Onze cookies identificeren u niet persoonlijk. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt om de site te beheren en uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw taalkeuze te onthouden.

  Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. De levensduur van een cookie hangt af van de aard ervan. Het kan een "tijdelijke" cookie zijn die alleen gedurende uw bezoek aan de site op uw computer blijft staan, of een "permanente" cookie die wordt bewaard totdat hij vervalt of door u wordt verwijderd.

  Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

  • Strikt noodzakelijke" cookies, dat zijn tijdelijke technische cookies die voor u essentieel zijn om op de website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunt u bijvoorbeeld het resultaat van een zoekopdracht niet opvragen op een detailpagina van een goed.

  • Functionele" cookies zijn permanente cookies die de website in staat stellen uw gebruiksvoorkeuren te onthouden. Zo slaan wij bijvoorbeeld de taal op die u selecteert, zodat deze automatisch wordt geactiveerd wanneer u de site de volgende keer bezoekt. Zonder deze cookies zou de gebruiker systematisch opnieuw de taal van zijn keuze moeten kiezen.

  • Analytische" cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die van Google Analytics of Facebook, om geaggregeerde informatie te verkrijgen over de tijd die op onze site wordt doorgebracht of de pagina's die worden bezocht.

  • Cookies van derden" zijn cookies die kunnen worden geplaatst door sites van derden of externe componenten. Wij gebruiken externe componenten om de gebruikerservaring op onze site te verbeteren (bv. instant messaging systeem, virtuele rondleidingen, videospeler, ...). Deze cookies zijn onderworpen aan het respectieve privacy beleid van deze externe diensten (bv. het privacy beleid van YouTube).

  Met de meeste webbrowsers kunt u uw cookievoorkeuren instellen, ze verwijderen en zelfs uitschakelen. Als u er echter voor kiest het gebruik van cookies door de site te beperken of niet toe te staan, kan dit een nadelige invloed hebben op uw gebruikerservaring en op sommige functies van de site.

 5. Beveiliging van uw gegevens

  Wij besteden de grootste zorg aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
  Wij stellen alles in het werk om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, onbevoegde openbaarmaking, misbruik, wijziging of onbevoegde toegang tot uw op onze site verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, en om te allen tijde een passende beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  In geval van een bewezen inbreuk op uw persoonsgegevens, wordt u zo spoedig mogelijk door FameOp NV. op de hoogte gebracht.

 6. Doorgifte van gegevens aan derden

  Uw gegevens worden alleen intern gebruikt en zullen dus nooit worden doorgegeven of verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Bovendien zijn al onze werknemers of onafhankelijke dienstverleners die toegang hebben tot uw gegevens, gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht.

  Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onderaannemers (bijv. banken, IT-dienstverleners, clouds, enz.), maar alleen in het kader van diensten die voor onze rekening worden uitgevoerd op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring. In het geval dat een derde partij wordt belast met de verwerking van verzamelde gegevens in onze naam, zal door ons een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten met de derde partij in kwestie om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen. In ieder geval blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens.

  Wat de opslag van uw persoonsgegevens betreft, garanderen wij dat wij alleen dienstverleners selecteren die voldoen aan de bepalingen van de GDPR.
  Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven op verzoek van gerechtelijke of administratieve autoriteiten, maar met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

 7. Houdbaarheid

  Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig wordt geacht om de in dit handvest vermelde doeleinden te bereiken.

 8. Uw rechten

  Overeenkomstig het toepasselijke recht heeft u te allen tijde recht op toegang tot, rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering.

  FameOp NV zal elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn meegedeeld, in kennis stellen van elke rectificatie of wissen van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking ervan, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen.

  U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken voor het gebruik waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven. De intrekking van uw toestemming voor één van deze vormen van gebruik van uw persoonsgegevens geldt alleen voor de toekomst en is niet van invloed op de reeds verrichte verwerking.

  Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u één van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen per e-mail op privacy@fameop.eu of per post naar het in punt 1 vermelde postadres. Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een bewijs van uw identiteit.

  U hebt ook het recht om beroep aan te tekenen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres: Persstraat 35, 1000 Brussel
  tel: 02/274.48.00
  e-mail: commission@privacycommission.be
  onverminderd elk ander doeltreffend rechtsmiddel.

 9. Update

  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit handvest om rekening te houden met eventuele juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de laatste versie is geldig.